Creació D'espais | LAMP
Notícies

Creació d'espais que fomenten la creativitat, la productivitat i el benestar

26 Mar 2021

Cada vegada som més conscients que els espais on vivim, ja siguin els nostres habitatges, els llocs de treball, les escoles, etc., tenen un impacte directe en la nostra salut mental i emocional. Sembla cada vegada més obvi, per exemple, que les persones que passen molt de temps en entorns bruts, desordenats o plens de coses sense sentit tendeixen a tenir nivells més alts d'estrès i ansietat o menys capacitat de concentració.

Això ha fet que es produeixi un canvi en la manera com pensem en els espais, sobretot en com pensem en els espais de treball. Sense comptar les hores de son, sovint passem més temps al nostre lloc de treball que a casa, per tant, si intentem adequar casa nostra per generar espais còmodes que s'identifiquin amb el nostre estil de vida, per què no fem el mateix amb l'espai de treball?

 

Les oficines ja no es conceben com un «magatzem» de llocs de treball i s'han convertit en un espai pensat per aportar benestar a l'usuari i optimitzar la seva productivitat. Amb la implementació del teletreball, també veiem com s'han transformat les necessitats d'aquests espais d'oficina.

La constatació que el teletreball és una realitat creixent ens obliga a plantejar-nos la següent pregunta: què més poden o haurien d'aportar les oficines o espais de treball?

En aquest aspecte, l'oficina sembla que hagi de convertir-se en el marc que garanteixi el màxim confort, a més a més d'oferir espais que promoguin la sensació de pertinença i el treball col·laboratiu.

A l'hora de crear aquesta sensació de confort als espais de treball, la il·luminació juga un paper molt important. Així ho reflecteixen les dades que es desprenen de diferents enquestes sobre què pensen les persones dels seus espais de treball i, específicament, sobre la seva il·luminació, recollides a l'article «How Does Lighting Affect Mental Health In The Workplace» de la Dra. Pragya Agarwal, publicat a la revista Forbes[1]:

  • 80% dels usuaris afirmen que és important una bona il·luminació al lloc de treball.
  • El 40% assegura tenir una il·luminació incòmoda.
  • El 68% dels usuaris pateixen molèsties associades a una il·luminació inadequada en la seva zona de treball.
  • El 44% assegura que la manca de llum durant l'hivern afecta negativament el seu benestar.

En la creació d'espais de treball és fonamental pensar en les persones que ocuparan aquests espais i en com s'hi relacionaran, com els utilitzaran per, d'aquesta manera, detectar possibles problemes i trobar la millor solució. Enriquint el projecte, més enllà de la resolució purament estètica de l'espai.

En definitiva, s'entén el disseny des de la funcionalitat i l'estètica, com una comunió entre tots dos conceptes. Si es té en compte aquest principi en el disseny dels diferents elements de l'espai, des de la il·luminació fins a la disposició dels mobles, aconseguirem crear espais que tinguin una influència positiva sobre els treballadors i que garanteixin el seu benestar dins les empreses.

[1] https://www.forbes.com/sites/pragyaagarwaleurope/2018/12/31/how-does-lighting-affect-mental-health-in-the-workplace/?sh=74ffdb644ccd

Millors espais per a les persones = persones més contentes = persones que treballen millor.

Estar atrapat dins el mateix entorn constantment, sense moure's, sense estímuls, sense veure més enllà... és un inconvenient per a la creativitat, i també, per què no dir-ho, per a la salut física de les persones.

Per això, és important la creació d'espais diferents dins d'un mateix espai, cosa en la qual la il·luminació pot jugar un paper fonamental. El simple fet que els empleats d'una empresa puguin desplaçar-se d'un entorn a un altre suposa un bon revulsiu per activar la seva creativitat.

A més, cal tenir en compte que, fins i tot encara que un treball sigui repetitiu i monòton, la jornada laboral passa per diferents etapes, i més si es té en compte que cada vegada hi ha menys treball manual i més d'intel·lectual.

La creació d'espais s'ha d'adequar a les diferents tasques que es desenvoluparan al lloc de treball. Per exemple, podem necessitar espais oberts, molt lluminosos, en els quals els treballadors puguin veure's els uns als altres i sentir que formen part del mateix equip, però també podem necessitar-ne d'altres que no tinguin tants estímuls o distraccions i que estiguin més separats, amb una llum més tènue, que serveixin per reflexionar o per relaxar-se. Els diferents espais han d'estar diferenciats de manera que es reforci la funció que han de complir.

Espais creatius

Una de les aptituds més demandades avui dia és la creativitat, que dona lloc a la resolució dels conflictes de manera diferent i eficaç. Per això, l'entorn en què ens trobem pot tenir una gran influència en la manera de fomentar aquestes conductes creatives. Un espai lluminós, amb contrastos lumínics que ens ajudin a trencar la monotonia del lloc on som configuraran una tipologia d'espai més propensa a l'optimisme, que millori l'autonomia dels usuaris i promogui la presa de decisions.

Les solucions d'il·luminació indirecta com les que ofereixen la llumenera Ambient o les estructures Fil 35 i Fil 45, que donen suport a la il·luminació principal reflectint la llum en altres superfícies com sostres o parets, eliminen l'efecte «caverna» que ens pot donar un espai amb el sostre sense il·luminar i que, en contraposició, pot crear un ambient més opressiu i pessimista.

Espais flexibles

Per naturalesa, les persones canvien de ritme constantment, per tant, també han de fer-ho les dinàmiques a la feina. Això s'ha de tenir en compte quan es creen espais de treball, espais que han de ser capaços d'adaptar-se a les necessitats diverses que puguin anar sorgint.

Els espais dinàmics promouen la col·laboració i el sentit de pertinença, per això, la il·luminació ha de ser igualment flexible i dinàmica, a més a més de proporcionar l'usuari amb una experiència d'ús amigable. La facilitat a l'hora de seleccionar i controlar escenes, en la qual contribueix àmpliament la il·luminació intel·ligent, és clau de cara a proporcionar les eines necessàries per crear un ambient fluid i amable, que no fatigui a l'usuari.

Espais conscients

Els espais de treball es poden crear i recrear perquè no són una entitat física independent, sinó que es creen a partir de la seva relació amb les persones que els ocupen. Tot allò que es veu, es toca, s'olora o s'escolta (o no) contribueix a la idea d'espai i a la generació d'un ambient concret.

De la mateixa manera que hem de comptar amb espais que promoguin el treball col·laboratiu, també és important disposar d'espais que convidin a la reflexió, que ens ajudin a concentrar-nos en la tasca que hem de dur a terme i a concretar les necessitats del moment. En entorns així, una il·luminació adequada, juntament amb les condicions òptimes pel que fa a l'acústica i el confort higrotèrmic, serà clau per poder recrear les condicions necessàries.

Cada persona pot requerir unes condicions mediambientals específiques per optimitzar una tasca en concret, de manera que oferir a l'usuari la possibilitat de personalitzar la il·luminació pot ser de gran ajuda.

Espais naturals

Està demostrat que el simple fet d'incloure plantes als espais de treball augmenta la productivitat i la creativitat dels treballadors. Segons un estudi de la «Greenlife Industry Australia», als llocs de treball, les plantes redueixen la fatiga fins a un 38%, l'hostilitat un 44%, la tensió un 37% i l'abatiment fins a un 58%.

L'accés a la llum natural també és important. Sempre que sigui possible, mantenir aquesta connexió amb l'exterior és molt positiu per a la salut dels treballadors; una llum artificial que s'utilitzi per complementar la que arriba de fora o substituir-la quan sigui de nit, haurà d'intentar oferir una sensació similar perquè la transició sigui com menys brusca millor.

A més a més, avui en dia comptem amb una tecnologia que, no només ens permet emular la il·luminació natural mitjançant canvis en la temperatura del color (blanc dinàmic), sinó que també ens permet incorporar una il·luminació artificial LED a l'interior amb un espectre lumínic, el més similar a l'espectre solar, que optimitza l'activació circadiària.

En general, la tecnologia i la innovació ens permeten oferir solucions d'il·luminació per crear espais de treball que s'adeqüin a les necessitats actuals i, en especial, per fer-los més confortables. Un confort que contribueix enormement al benestar de les persones i, en conseqüència, a l'augment de la productivitat i la creativitat dels treballadors.

 

RCI Sofasa_68
RCI Sofasa_66
RCI Sofasa_58
RCI Sofasa_59

Estás navegando en Catalán.
¿Quieres acceder a la versión en ?

You are browsing in Catalan.
Do you want to switch to the version?

Vous naviguez en ca.
Voulez-vous accéder à la version en ?

Estàs navegant en Català.
Vols accedir a la versió en ?

Llévame
Take me
Oui, merci
Porta'm-hi